Arbetsgrupp 3: Data om kärnvapenrivalitet, förhandlingar och avtal

Ledare: Margareta Sollenberg and Magnus Öberg

Syftet med arbetsgrupp 3 är att identifiera behov av nya data och luckor i befintliga data om frågor relaterade till kärnvapen, och sedan utveckla nya data för att möta dessa behov och fylla dessa luckor. Genom en systematisk kartläggning av tillgängliga data inom ett antal intresseområden har vi en uppsättning nyckelområden där vi tror att vi kan ge viktiga bidrag till data som kommer att underlätta forskning om kärnvapenrivalitet, spridning, kriser och eskaleringsprocesser samt förhandlingsprocesser.

Baserat på kartläggningen kommer vi att börja med att prioritera tre relaterade frågor: kärnvapenrivalitet, spridning och kriser/eskaleringsprocesser. Det fjärde området för vilket vi har identifierat ett stort datagap är fördragsförhandlingsprocesser, där det för närvarande inte finns några systematiska uppgifter. Vi förutser att framtagning av nya data inom detta område kommer att kräva mer konceptuell utveckling samt att omvandla konceptualisering till operativa definitioner och kodningsscheman, pilotstudier och så vidare.

Arbetsgruppens ledare: Margareta Sollenberg och Magnus Öberg

Dr Margareta Sollenberg disputerade i freds- och konfliktforskning 2012. Hon är biträdande föreståndare för Uppsala Conflict Data Program (UCDP) och forskare vid institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet. Dr Margareta Sollenberg har bred erfarenhet av alla aspekter relaterade till datainsamling om fred, konflikter och internationella relationer för kvantitativa studier, och hon har använt ett brett spektrum av data i sin egen forskning. Hon har varit involverad i UCDP sedan 1994 och var en av forskningsledarna i UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset, 1946-2001 (Gleditsch et al 2002), en av de mest citerade datamängderna inom disciplinen. Dr Margareta Sollenbergs huvudsakliga forskningsintressen är krigets orsaker, krigets politiska ekonomi, krigets mänskliga påverkan och konfliktdata.

Dr Magnus Öberg disputerade i freds- och konfliktforskning 2003. Öberg är föreståndare för Uppsala Conflict Data Program (UCDP) och universitetslektor vid institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, där han var prefekt 2012-2017. Dr Magnus Öbergs huvudsakliga forskningsintressen är krigets orsaker, eskaleringsprocesser, krigets mänskliga påverkan och konfliktdata.

Senast uppdaterad: 2022-08-25