Fristående kurser

Fristående kurser är kurser som kan tas utan att vara inskriven i ett program.

Grundkurs: Kärnvapen och nedrustning

Kursen ges av institutionen för fred- och konfliktforskning och syftar till att engagera studenter i nyckelfrågor kring kärnvapen och nedrustning. Exempel på frågor som berörs i kursen är: Vilka är kärnfysikens grundläggande principer och vad kan hjälpa oss att förstå vad kärnvapen är och hur de kan upptäckas? Hur har nuvarande icke-spridnings- och nedrustningsavtal utvecklats historiskt? Hur förhandlas sådana avtal fram och vad innebär en framgångsrik övervakning av avtal? Kursen har en tvärvetenskapligt ansats och innehåller interaktiva seminarier och simuleringsspel. Kursen är på 7.5hp och kommer att ges på halvtid, dagtid, under hösten 2023 och på halvtid, kvällstid, under våren 2024.

Läs mer och anmäl dig till kursen här: Kärnvapen och nedrustning - Uppsala universitet (uu.se)

Doktorandkurs: Verifiering av kärnvapenprovsprängningar

Kursen gavs av institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) under höstterminen 2022.

Kursen syftar till att ge deltagarna färdigheter att:

  • Redogöra för fördrag och verifikationsregimer som styr kärnvapen;
  • Identifiera signaturer från kärnvapensprängningar och redogöra för metoder som används för att upptäcka sådana signaturer;
  • Utföra grundläggande analys av seismiska händelser för att särskilja sprängningar från jordbävningar;
  • Redogöra för processer som ger upphov till atmosfärisk radioaktivitet och metoder som används för att mäta den;
  • Analysera data om atmosfärisk radioaktivitet för att skilja mellan naturliga källor, civil kärnkraft och kärnvapenprovsprängningar;
  • Utföra beräkningar av partikeldiffusion i atmosfären med hjälp av särskilt utvecklade mjukvaruverktyg; och
  • Genomföra en tvärvetenskaplig analys av ett kärnvapenprovsprängningsscenario, där inkommande information analyseras och utvärderas med hjälp av statistisk analys.
Senast uppdaterad: 2023-03-29