Aktiv studentmedverkan online

Hur kan lärare och studenter tillsammans skapa aktiv studentmedverkan i onlineundervisning och så kallad 'blended learning'?

Den ökade omställningen till onlineundervisning den senaste tiden har inneburit utmaningar för lärare och studenter på Uppsala universitet när det kommer till studentaktivitet i undervisningen. 

För att lyckas skapa aktivitet och motivation online, kan modellen nedan vara till hjälp för lärare. Den beskriver olika ''närvaranden'' eller ''presences'' som blir än mer viktiga i en onlinemiljö i jämförelse med campus. 

Modell över olika slags närvaro

Bildtext: En modell som beskriver hur lärarnärvaro, kognitiv närvaro och social närvaro samverkar.

Modellen, som också finns i en artikel om ''best practice'' för onlineundervisning, visar att lärandet blir bättre när:

  • Tid avsetts för att studenterna lär känna varandra så de får etablera sig som ''riktiga människor'' i den digitala miljön. Detta inte bara i början av en kurs, utan kontinuerligt, då det också förbättrar de akademiska diskussionerna. 
  • Läraren är personlig med studenterna. Det handlar om att skapa ''personal but purposeful relationships'' (Garrison 2003:64).
  • Läraren stöttar studenterna att hålla sig till ämnet i fråga, då störningsmoment som försvårar koncentration kan uppstå vid onlineundervisning.
  • Läraren uppmuntrar samarbete även om studenter redan samarbetar utanför undervisningstid, eftersom det hjälper studenter som annars blir ännu mer ensamma.
  • Läraren stöttar studenterna att ta sig förbi trösklar i inlärningen genom att hen kommer med nya idéer, frågor och kopplingar kring och i kursmaterialet. 
  • Läraren lägger tid på att skapa tydligare kursstrukturer än vad man kanske annars gör. Detta blir viktigare i och med att onlinemiljön innebär en annan typ av distans mellan lärare-student samt student-student. 

Aktiv studentmedverkan online innebär inte att lärare bär ansvaret att aktivera studenterna, genom att bestämma vilka övningar studenter ska göra eller vilket innehåll de ska ta till sig. Ett sånt förhållningssätt kan snarare få motsatt effekt och bidra till passivitet hos studenterna, eftersom det då uppstår en förväntning att läraren ska servera kunskapen för studenterna att konsumera den. När lärande istället är en gemensam strävan hos lärare och studenter ökar både motivationen och lärandet. Denna gemensamhet är omöjlig utan aktiva studenter! 

Senast uppdaterad: 2022-04-19