Om ENLIGHT

ENLIGHT är ett Europauniversitet bestående av nio breda, forskningsintensiva lärosäten i nio europeiska länder.

Partneruniversitet

Karta över Europa som visar ENLIGHTs partneruniversitet

Med 2030 som mål ska Enlight etablera ett nytt kompetensramverk och ett integrerat europeiskt universitetssystem, som kan fungera som en förebild för den högre utbildningen i Europa. Enlight ska röra sig i takt med kommande utmaningar och fördela sina resurser till nya områden som leder till nya initiativ inom forskning och innovation. Vi kommer att skapa flexibla gemensamma kursplaner och utbildningsprogram inom hela Enlight och ge alla studenter inom vårt nätverk möjligheter att erhålla internationella erfarenheter och kompetenser. Genom Enlights kortare kurser, gemensamma examina, nätverk för doktorander och lärare kommer tusentals högskolestudenter att utrustas med färdigheter för att leda förändringsarbete för ökad hållbarhet. Som alumner från Enlight kommer de att medverka till att sprida europeiska värderingar, ett utmaningsdrivet arbetssätt och högkvalitativ forskning inom och utanför Europa.

Från vision till verklighet

Viktiga mål / aktiviteter

 • Utveckla en gemensam strategi som möjliggör automatiskt erkännande av utbildning inom hela Enlight som grund för ett europeiskt universitetssystem.
 • Utveckla gemensamma metoder med universitet och regionala aktörer för att fastställa vilka kompetenser, kunskaper och färdigheter som studenter behöver för att hantera kommande utmaningar.
 • Främja globalt engagemang hos studenter och skapa möjligheter att integrera språkkunskaper, mångfaldstänkande, ledarskap och entreprenörsanda i våra utbildningar entreprenörsanda i våra utbildningar.
 • Utveckla strukturella och tekniska ramar som krävs för inkluderande, sömlös och miljövänlig mobilitet, samt tillhandahålla verktyg för flexibelt lärande.
 • Utveckla modeller för systematisk dialog med lokala, europeiska och globala intressenter.
 • Utveckla metoder för att mäta långsiktiga effekter av Enlights aktiviteter för studenter och deras karriärutveckling.

Enlight siktar på en genomgripande förnyelse av den högre utbildningen inom Europa, som ska undanröja hinder för lärande, forskning och samverkan. Vi ska påbörja en forskningsinriktad och utmaningsdriven integrering av vår högre utbildning som ger våra studerande förutsättningar att agera som globalt engagerade europeiska medborgare. Vi strävar efter att modernisera vårt sätt att angripa globala utmaningar genom att utveckla nya modeller och metoder för utbildning och forskning som är anpassade till de komplexa hållbarhetsfrågor som dagens städer och samhällen står inför, med fokus på fem utvalda flaggskeppsområden:

 • Hälsa och välmående
 • Digitalisering
 • Klimatförändringar
 • Energianvändning och cirkulärekonomi
 • Jämlikhet

Enlights uppdrag är att skapa förutsättningar för:

 • Internationellt lärande via flexibla internationella utbildningsalternativ som kombinerar flera korta och längre digitala och fysiska erfarenheter av utbildning i olika länder.
 • Forskningsinriktad och utmaningsdriven utbildning kring öppna och verklighetsnära problem tillsammans med lokala och regionala intressenter (living-labs, kooperativt lärande).
 • Ämnesöverskridande utbildning, som kombinerar angreppssätt från flera discipliner och med sociala perspektiv.
 • Mångsidighet som förenar vetenskap med generella kompetenser som till exempel interkulturell medvetenhet, inkluderande ledarskap och flerspråkighet.

Läs mer om ENLIGHT på ENLIGHT:s europeiska webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-01-13