ANItA

ANItA (Academic-industrial Nuclear technology Initiative to Achieve a sustainable energy future) är ett kompetenscentrum vars syfte är att samla akademisk och industriell kärnteknisk kompetens inom såväl tekniska som icke-tekniska områden. ANItA finansieras initialt av svensk akademi, svensk kärnkraftsindustri och Energimyndigheten.

Stilistisk bild av en atom mot blå bakgrund

ANItA:s målsättningar är att:

  • genom forskning och utveckling generera kunskapsbaserade beslutsunderlag syftande till att snabbt och säkert kunna implementera ny kärnkraftsteknologi i Sverige. Detta för att understödja Sveriges ambition att bli en helt fossilfri nation.
  • generera ny nationell kärnteknisk kompetens för att säkerställa säker drift av befintliga och framtida kärnkraftsanläggningar.
  • sprida faktabaserad kunskap inom kärnteknikområdet till såväl allmänhet som beslutsfattare.
  • utvecklas till en teknisk stödorganisation till politik, myndigheter och samhället i stort.
  • skapa goda förutsättningar för svensk industri och samhällsliv att dels dra nytta av en god energitillförsel, dels för att svensk industri ska kunna bli en viktig partner till internationella reaktorleverantörer.

Publicerade rapporter

Två rapporter har publicerats inom ANItA och det gäller arbetspaketen A1 och E2. A1s rapport omfattar olika scenarier för utvecklingen av energibehov i Sverige. Detta ska utgöra grund för ANItAs framtida arbetspaket. E2 har studerat hur en ändamålsenlig tillståndsprocess för SMRer kan se ut och vilka särskilda tillståndsfrågor som SMR väcker.

Senast uppdaterad: 2023-06-12