Projekt

Inom ANItA kommer vi initialt att arbeta med fjorton projekt som bemannas med doktorander, postdoktorer samt handledare och forskare från akademi och industri.

Projekten, som startar 2023, täcker ett brett fält av såväl tekniska som icke-tekniska discipliner. Projekten är så utformade att de var och en fokuserar på de aspekter av SMR-tekniken (små modulära reaktorer) som idag uppvisar kunskapsgap. Sammantagna utgör resultaten från projekten en kunskapsmassa som lämpar sig väl som underlag för samhället att kunna ta kunskapsbaserade beslut rörande införandet av SMR-tekniken i Sverige.

Vad är små modulära reaktorer?

Små modulära reaktorer (SMR) är ett samlingsnamn på ett sjuttiotal olika reaktorkonstruktioner. Gemensamt för dessa är att de genererar upp till cirka 300 MW elektrisk effekt, alltså ungefär en fjärdedel av moderna stora reaktorer. De är också förhållandevis fysiskt små och kan placeras ut nära konsumenterna.

En grundläggande idé med SMR:er är att de ska fabrikstillverkas och typgodkännas. På så sätt förkortas den tid det tar att få dessa reaktorer i drift. Genom typgodkännandet och en hög grad av standardisering förväntas SMR:er få ett förhållandevis lågt pris.

Förutom elproduktion kan SMR:er användas för andra ändamål som till exempel fjärrvärme i städer, processånga för industrin och effektiv vätgasproduktion.

Inom ANItA fokuserar vi verksamheterna på SMR:er av så kallad lättvatten-typ vilka bygger på liknande teknik som dagens reaktorer. Skälet till detta är att dessa koncept nu är marknadsmogna och kan tekniskt sett snabbt implementeras.

Dessa reaktorer är utrustade med mycket effektiva passiva säkerhetssystem som bygger på enkla fysikaliska principer och innebär att ingen yttre krafttillförsel är nödvändig eller att det krävs aktiva åtgärder från operatörer för att stänga av reaktorerna i det fall att ett oönskat driftläge skulle inledas. Vidare kan dessa reaktorer tämligen enkelt förläggas underjordiskt eller i bergrum för att åstadkomma ett högt skydd mot yttre påverkan.

Projekten

SMR-teknologier och applikationer

 • Scenarier över svensk framtida el- och energiproduktion
 • SMR-koncept lämpliga för Sveriges framtida behov av elproduktion
 • Kärnkraft ingående i hybridsystem
 • System för nukleär värmeproduktion

SMR-specifika frågor runt härd, bränsle och driftSMR-specifika frågor runt härd, bränsle och drift

 • Bränsle- och härdoptimering för SMR:er
 • Härdövervakningssystem
 • Studier av bränsle understödjande SMR-användningen

SMR-specifika frågor runt reaktorsäkerhet och säkerhetssystem

 • Designbas och bortom designbasscenarion, passiva säkerhetssystem
 • Optimerad kemi för lättvatten-SMR:er 
 • Studier rörande strukturella material

Bränslecykler

 • Återvinning av använt kärnbränsle
 • Icke-spridning och kärnämneskontroll

Införande av ny kärnkraftteknik i Sverige

 • Implementering av SMR:er – effekter av serieproduktion på kraftverksprojekt
 • Regulatoriska perspektiv och licensiering
Senast uppdaterad: 2022-12-07