ANItA:s vision

Välfärdssamhällets förmåga att skapa och stödja god hälsa, fred och hållbarhet i alla dess aspekter är obestridlig. Välfärdssamhället bygger fundamentalt på att det finns tillräcklig tillgång på energi. Grunden för de flesta nuvarande välfärdssamhällen är dock användningen av fossila bränslen, vilka skapar oönskade effekter på hälsa, miljö och klimat. Dessa negativa konsekvenser drabbar inte bara välfärdsländer utan också, genom olika mekanismer och i större utsträckning, världens fattiga länder. Dessa överväganden utgör en grund för en vision där forskning ska vara en avgörande faktor för att främja en framtid där:

  • den ekonomiska grunden för att stödja det svenska välfärdssamhället är säkrad
  • Sverige, med rationella medel, deltar konstruktivt i strävan att skapa ett globalt välfärdssamhälle,
  • kunskap, teknik, förmåga och ekonomiska förutsättningar för att bekämpa globala klimatförändringar är fullt utvecklade.
  • nyttig energi, ur ett livscykelperspektiv, genereras med så små miljöavtryck som möjligt. På så sätt uppnås maximal biologisk mångfald och att orörd vildmark, nationellt såväl som internationellt, bevaras så långt det är möjligt.

ANItA har en avgörande roll att spela i denna vision. Under de första fem åren kommer ANItA att vara under utveckling och de första resultaten kommer att presenteras. Under de kommande fem åren konsolideras ANItA och då styrs insatser mot implementeringsstadiet av de första SMR-enheterna i Sverige. Åren därefter fungerar ANItA som en leverantör av kompetenser och fungerar som en teknisk stödorganisation i Sverige.

Senast uppdaterad: 2022-12-07