Examensarbete i Tema 2 och 7 presenterats: Jämförande LCA och LCC för prefabricerade betongväggar med BIPV

2023-06-21

Mastersstudenterna Aanuoluwapo Oguntadefrom och Patrick Abu-Undiyaundeye från Högskolan Dalarna presenterade i slutet på maj sitt examensarbete, där de jämförde en BIPV-betongvägg med en vanlig betongvägg ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. De väggarna som jämförts representerar lösningar som erbjuds och produceras av SOLVE-partnerföretaget Ulricehamn Betong AB (UBAB).

Resultat för en fallstudiebyggnad i Göteborg visar att miljöpåverkan från tillverkningen av solcellsväggen är högre än för betongväggen, men solcellsväggen presterar bättre med avseende på klimatpåverkan, primär energianvändning och försurning, om hänsyn tas till att solelen ersätter annan el i energisystemet. Den betongväggen som studerats har dock en lägre påverkan på övergödning och ozonnedbrytning. LCA-resultaten förutsätter användning av en solcellsmodul med lågt miljöpåverkan.

Ur ett ekonomiskt perspektiv beror resultaten i hög grad på (framtida) elpriser. Solväggen ger en bättre livscykelkostnadsanalys än betongväggen om genomsnittliga spotpriser är ca 0,6-0,7 SEK/kWh eller högre.

Den fullständiga avhandlingsrapporten förväntas publiceras i DiVa i sommar.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-12-06