Möt SweDelivers alumner

SweDelivers doktorander och postdocs utgör en internationell konstellation som bedriver högkvalitativ forskning, samtidigt som de lägger grunden till framtida ledande positioner inom life science. Flera av våra yngre forskare har redan slutfört sitt arbete i SweDeliver och inlett nästa fas i sin karriär. Möt våra alumner:

SweDeliver alumner

Yassir Al-Tikriti, Parenteral läkemedelstillförsel

Yassir Al-Tikriti utförde sitt doktorandprojekt Amfifila läkemedel i mikrogeler i Arbetspaket Parenteral läkemedelstillförsel. Yassirs arbete syftade till att öka vår grundläggande förståelse för läkemedelsaggregeringar i mikrogeler och att utveckla modeller för frisättning som bidrar till utveckling av nya system för frisättning av läkemedel.

Yassir Al-Tikriti, Parenteral läkemedelstillförsel

Avhandling Microgels as drug delivery vehicles: loading and release of amphiphilic drugs (Publicerad 17 maj 2022, disputerad 14 juni 2022)

Forskarbio Yassir Al-Tikriti är farmaceut med examen från Bagdads universitet och erhöll år 2012 sin masterexamen i läkemedelsvetenskap vid Uppsala universitet med fokus på läkemedelsformulering och utveckling.

Arbetar idag Pharmaceutical Development & Research Manager vid Calliditas Therapeutics AB.

MER INFORMATION

Vicky Barmpatsalou, Oral läkemedelstillförsel

Vicky Barmpatsalou utförde sitt doktorandprojekt Att utforska tjocktarmens mukuslagers betydelse för läkemedelsabsorption: Karakterisering och utveckling av nya prediktiva verktyg i Arbetspaket Oral läkemedelstillförsel. Vicky s arbete syftade till att bidra med ny kunskap om tjocktarmens mukuslager hos prekliniska arter samt att utveckla in vitro-modeller som möjliggör bedömning av permeationsbeteende för svårlösliga läkemedel genom tjocktarmens mukuslager.

Vicky Barmpatsalou, Oral läkemedelstillförsel

Avhandling Understanding the gastrointestinal mucus and its impact on drug absorption (Publicerad 26 januari 2023, disputerad 17 mars 2023)

Forskarbio Vicky Barmpatsalou är farmaceut med masterexamen i farmaci samt en teknologie magisterexamen från National University of Athens. Vicky genomförde sitt masterprojekt vid Drug Delivery & Disposition lab i KULeuven samt sitt MSc-arbete vid Astellas Pharma, innan hon rekryterades till Uppsala universitet och SweDeliver.

Arbetar idag Assessor vid Läkemedelsverket.

MER INFORMATION

Staffan Berg, Oral läkemedelstillförsel

Staffan Berg utförde sitt doktorandprojekt Studie av interaktionerna mellan permeabilitetshöjare, GI-fysiologi och makromolekylära läkemedel för förbättrad design av orala beredningsformer i Arbetspaket Oral läkemedelstillförsel. Staffans arbete syftade till att designa formuleringar som kan minska den stora intra- och individuella variation som ofta iakttas vid oral administrering av biologiska ämnen, vilket i sin tur kan utgöra hinder för oral tillförsel av makromolekyler med permeabilitetshöjare.

Staffan Berg, Oral läkemedelstillförsel

Avhandling Oral delivery of macromolecules formulated with permeation enhancers (Publicerad 29 augusti 2022, disputation 30 september 2022)

Forskarbio Staffan Berg studerade farmaci vid Åbo Akademi och därefter vid Helsingfors universitet. Staffan utförde sitt masterarbete vid University of Utah med fokus på ett system för riktad läkemedelstillförsel vid cancerbehandling. Efter examen påbörjade Staffan Berg ett traineeprogram vid AstraZeneca med placeringar inom biofarmaci, projektledning och formulering i tidig fas. Staffan Berg arbetade som senior forskare inom biofarmaci vid AstraZeneca då han anslöt till forskargruppen för läkemedelstillförsel.

Arbetar idag Senior Scientist vid AstraZeneca

MER INFORMATION

Ann-Christin Jacobsen, Oral läkemedelstillförsel

Ann-Christin Jacobsen rekryterades som postdoktor till Arbetspaket Oral läkemedelstillförsel. Ann-Christin arbetade i projekt Lokal tarmgenerering av transienta permeabilitetshöjare genom digestion av lipidformuleringar i syfte att utveckla och utvärdera lipidbaserade formuleringar för oral tillförsel av biologiska ämnen som peptider och proteiner.

Ann-Christin Jacobsen, Oral läkemedelstillförsel

Utvald publicering Intrinsic lipolysis rate for systematic design of lipid-based formulations (Drug Delivery and Translational Research, 2022)

Forskarbio Ann-Christin Jacobsen disputerade vid Syddansk Universitet år 2020 med fokus på utveckling av nya verktyg för utvärdering av oral prestanda i syfte att möjliggöra formuleringar av svårlösliga läkemedel med tonvikt på kombinerade lösnings-/permeationsmetoder. Ann-Christin tog sin apotekarexamen från Syddansk Universitet 2017 med fyra månader industriell praktik vid AbbVie, Tyskland.

Arbetar idag Postdoktor vid University of Southern Denmark, Editorial assistant vid European Journal of Pharmaceutical Sciences

MER INFORMATION

Martin Lord, Parenteral läkemedelstillförsel

Martin Lord rekryterades som postdoktor till Arbetspaket Parenteral läkemedelstillförsel. Martin arbetade i projektet Immunogenicitet hos syntetiska långa peptider och formuleringens och strukturens betydelse för effekt och toxicitet, i syfte att öka vår kunskap om optimala vaccinformuleringar för syntetiska långa peptider som bäst bevarar dess funktionella egenskaper samt förbättrar lymfkörteldräneringen genom icke-cellulär transport inom den extracellulära matrisen.

Martin Lord, Parenteral läkemedelstillförsel

Utvald publicering An Adaptable Antibody-Based Platform for Flexible Synthetic Peptide Delivery Built on Agonistic CD40 Antibodies (European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2022)

Forskarbio Martin Lord har sin bakgrund inom bioteknik och cancerforskning. Martin tog sin civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik vid KTH, samt sin doktorsexamen i tumörbiologi/lymfom vid Karolinska Institutet innan han rekryterades som postdoktor till SweDeliver och Sara Mangsbos forskningsmiljö i immunonkologi.

Arbetar idag Forskare vid Uppsala universitets institution för farmaci

MER INFORMATION

Enamul Mojumdar, Parenteral läkemedelstillförsel

Enamul Mojumdar rekryterades som forskare till Arbetspaket Parenteral läkemedelstillförsel. Enamul arbetade i projekt Nya in vitro metoder för ökad kunskap om biologiska läkemedels transportegenskaper.

Enamul Mojumdar, Parenteral läkemedelstillförsel

Forskarbio Enamul Mojumdar erhöll sin doktorsexamen i farmaceutisk biofysik vid Universitetet i Leiden. 2015 rekryterades Enamul till Lund/Malmö universitet och en postdoktortjänst specialiserad på forskning inom hudbarriärer, trans(dermala) och topikala system för läkemedelstillförsel samt molekylär självmontering av lipider/tensider. I april 2022 anslöt Enamul Mojumdar till SweDeliver och Professor Per Hanssons forskargrupp i Farmaceutisk fysikalisk kemi.

Arbetar idag Forskare vid Malmö universitet

MER INFORMATION

Agnes Rodler, Parenteral läkemedelstillförsel

Agnes Rodler rekryterades som postdoktor till Arbetspaket Parenteral läkemedelstillförsel. Agnes arbetade i projektet Nya in vitro-modeller för subkutan administrering av läkemedel i syfte att utveckla en in vitro-modell som kan förutsäga in vivo-beteende för subkutana injektioner.

Agnes Rodler, Parenteral läkemedelstillförsel

Utvald publicering Gastrointestinal mucus in dog: Physiological characteristics, composition, and structural properties (European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2022)

Forskarbio Agnes Rodler utförde sina doktorandstudier i en bioprocess- och ingenjörsgrupp vid University of Natural Resources and Life Sciences i Wien där hon tog examen 2017. Under sin doktorandtid fick Agnes Rodler erfarenhet av polymerkemi på nanoskalan vid Molecular Foundry, vid Berkeley Labs, USA. Med sitt arbetete kvalificerade sig Agnes som finalist i Merck Millipores Life Science-award i Bioseparations (Europa) 2015. Våren 2018 anslöt hon som postdoktor i SweDeliver och Uppsala universitets forskargrupp Farmaceutisk fysikalisk kemi.

Arbetar idag Forskare vid Uppsala universitets institution för farmaci

MER INFORMATION

Sohan Sarangi, Pulmonär läkemedelstillförsel

Sohan Sarangi utförde sitt doktorandprojekt Partikeldynamik och flerskalig modellering av adhesiva blandningar för inhalationspulver i Arbetspaket Pulmonär läkemedelstillförsel. Sohans arbete syftade till att – via studier av interaktion mellan läkemedel och bärarpartiklar och dess aggregat i en adhesiv blandning för inandning med hjälp av en partikelbaserad modelleringsmetod – bidra med ny kunskap om adhesiva blandningar vid normal hantering och tillförsel.

Sohan Sarangi, Pulmonär läkemedelstillförsel

Avhandling Understanding Adhesive Mixtures for Inhalation: Particle Dynamics Modelling and Segregation Experiments (Publicerad 29 september 2022, disputation 21 oktober 2022)

Forskarbio Sohan Sarangi erhöll sin kombinerade magister- och masterexamen, med inriktning mot fysik vid Indian Institute of Science Education and Research i Pune. I sitt examensarbete fokuserade Sohan på utveckling och tillämpning av metoder för beräkningsströmningsdynamik. Sohan har även arbetat med beräkningsbiomekanik vid dekubitalsår.

MER INFORMATION

Irès van der Zwaan, Pulmonär läkemedelstillförsel

Irès van der Zwaan utförde sitt doktorandprojekt Utveckling av ett nytt system för kontrollerad frisättning i lunga i Arbetspaket Pulmonär läkemedelstillförsel. Irès arbete syftade till att utveckla ett nytt system för kontrollerad frisättning vid läkemedelstillförsel i lungan via kartläggning och utvärdering av upplösning vid flera lovande alternativ för kontrollerad frisättning såväl som nya system.

Irès van der Zwaan, Pulmonär läkemedelstillförsel

Avhandling Characterisation of an in vitro dissolution method for assessment of novel pulmonary drug delivery systems: With a focus on controlled release systems (Publicerad 28 februari 2023, disputerad 21 april 2023)

Forskarbio Irès van der Zwaan erhöll sin masterexamen i biofarmaci 2017 vid Leiden University, innan hon i mars 2018 rekryterades som doktorand till Uppsala universitet och SweDeliver

Arbetar idag Postdoc/Forskare vid AstraZeneca.

MER INFORMATION

Senast uppdaterad: 2023-10-30