Möt våra doktorander och postdoktorer

Arbetspaket: Parenteral läkemedelstillförsel

Arbetspaket: Oral läkemedelstillförsel

Arbetspaket: Pulmonär läkemedelstillförsel

SweDeliver Alumner 

Marcus Wanselius, doktorand

Forskarbio  Marcus Wanselius skrev sin magisteruppsats vid institutionen för farmaci, Uppsala universitet och erhöll sin masterexamen i farmaci från Uppsala universitet 2014. Marcus påbörjade sina doktorandstudier inom farmaceutisk fysikalisk kemi vid Uppsala universitet våren 2018, efter att ha arbetat som apotekschef i flera år.

Forskningsprojekt  Fysikemiska aspekter av subkutan administrering av läkemedel

Projektets syfte  Att studera hur aktiva farmaceutiska ingredienser (API: er) i parenteralt administrerade läkemedelsformuleringar interagerar med komponenterna i den extracellulära matrisen i den subkutana fettvävnaden (hypodermis).

Särskilt fokus ligger på farmaceutiska produkter baserade på biologiska ämnen. Studien kommer att ge en grund för utveckling av nya in vitro-metoder för modellering av beteendet hos subkutant administrerade farmaceutiska produkter.

Kontakt

Kontakta Marcus WanseliusMarcus Wanselius, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
marcus.wanselius@ilk.uu.se

Ilse Dubbelboer, postdoktor

Forskarbio  Ilse Dubbelboer är farmaceut från Nederländerna. Hon disputerade i farmakokinetik, biofarmaci och fysiologiskt baserad farmakokinetisk modellering.

Forskningsprojekt  Modifierade frisläppningsformuleringar som möjliggör tarmabsorption av svårlösliga ämnen

Projektets syfte  Med fokus på tarmslem och dess sammansättning arbetar Ilse Dubbelboer med insamling av tarmslem och analys av –omikdata, parallellt med studier av in vitro diffusion och upplösning.

Målet är att utveckla och använda fysiologiskt relevanta in silico- och in vitro-modeller och därigenom öka kunskapen om viktiga fysiologiska aspekter som påverkar frisättning och absorption av svårlösliga föreningar i tarmen.

KONTAKT

Ilse Dubbelboer, postdoktor
Institutionen för farmaci
ilse.dubbelboer@farmaci.uu.se

Vahid Forooqi Motlaq, doktorand

Forskarbio Vahid Forooqi Motlaq erhöll sin kandidatexamen vid Baháʼí Institute for Higher Education in tillämpad kemi. Vahid tog sin masterexamen i polymer- och kolloidvetenskap vid Oslo Universitets institution för kemi. År 2018 inledde Vahid sina doktorandstudier vid Uppsala universitet i forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi.

Forskningsprojekt  Läkemedelsmolekylers amfifila egenskaper och deras självaggregering i närvaro av fosfolipider

Projektets syfte  Att undersöka självaggregerande egenskaper hos amfifila läkemedel i närvaro av cellmembrankomponenter, såsom fosfolipider, receptorproteiner och kolesterol, samt att hitta sambandet mellan läkemedelsmolekylers kemiska strukturer och deras aggregeringsegenskaper.

Att avgöra hur närvaro av det amfifila läkemedlet påverkar strukturella deformationen av dubbelskiktsmembranet är en annan del av Vahids doktorandprojekt.

KONTAKT

Vahid Forooqi Motlaq, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
vahid.motlaq@ilk.uu.se

Julia Parlow, doktorand

Forskarbio  Julia Parlow är legitimerad apotekare, som tog sin examen vid Uppsala universitet våren 2017. Hon jobbade därefter på apotek innan hon hösten 2018 påbörjade sina doktorandstudier i gruppen för Farmaceutisk fysikalisk kemi vid Uppsala Universitet.

Forskningsprojekt  Nya in vitro-modeller för subkutan administrering av läkemedel: transportegenskaper

Projektets syfte  Att utveckla metoder för att studera transport av läkemedelsmolekyler i biorelevanta syntetiska modeller av mänsklig subkutan miljö i en extracellulär matris, samt att använda metoderna för att definiera de nyckelfaktorer som styr transporten med avseende på interaktion med beståndsdelarna i matrisen och den interstitiella vätskan.

KONTAKT

Julia Parlow, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
julia.parlow@ilk.uu.se

Yassir Al-Tikriti, Postdoktor

Forskarbio  Yassir Al-Tikriti är farmaceut med examen från Bagdads universitet och erhöll år 2012 sin masterexamen i läkemedelsvetenskap vid Uppsala universitet med fokus på läkemedelsformulering och utveckling. År 2022 disputerade Yassir vid SweDeliver och Institutionen för läkemedelskemi.

Forskningsprojekt  In vitro-metoder för ökad förståelse av peptidtransport i subkutan vävnad

Projektets syfte  Att generera data som hjälper till att modellera läkemedelsabsorption efter tillförsel in vivo. Fokus ligger på att identifiera specifika molekylära egenskaper som påverkar diffusion och transport av peptidläkemedel i subkutan vävnad.

KONTAKT

Yassir Al-Tikriti, PostdocYassir Al-Tikriti, Postdoktor
Institutionen för läkemedelskemi
yassir.al-tikriti@ilk.uu.se

Ellen Brunzell, doktorand

Forskarbio  Ellen Brunzell erhöll sin apotekarexamen vid Uppsala universitet sommaren 2020. Hon utförde sitt masterprojekt vid Uppsala universitet i gruppen för farmaceutisk fysikalisk kemi, och påbörjade sina doktorandstudier i samma grupp hösten 2020.

Forskningsprojekt  Självaggregering av terapeutiska peptider

Projektets syfte  Att karaktärisera strukturen av självaggregerade peptider med hjälp av lågvinkelspridningsmetoder, främst röntgen- och neutronspridning. Genom att jämföra våra resultat med in vivo-metoder kan studier utföras av peptidaggregatens struktur och dess korrelation med biologiska effekter.

KONTAKT

Ellen Brunzell, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
ellen.brunzell@ilk.uu.se

Jonas Gernandt, forskare

Forskarbio  Jonas Gernandt disputerade 2013 vid Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet med en avhandling om protein-polymerinteraktioner. Efter detta ägnade han flera år åt undervisning i fysikalisk kemi och forskning om transportprocesser i polymergeler innan han anslöt sig till SweDeliver och professor Per Hanssons grupp vid Institutionen för läkemedelskemi i december 2022.

Forskningsprojekt  Förbättring av FRAP-dataanalys

Projektets syfte  Projektet ämnar förse forskare med effektiv, användarvänlig mjukvara för analys av fluorescens efter ljusblekning-experiment (FRAP), utnyttjande de senaste och mest kraftfulla teknikerna.

Kontakt

Jonas Gernandt, forskareJonas Gernandt, forskare
Institutionen för läkemedelskemi
jonas.gernandt@ilk.uu.se

Dávid Juriga, forskare

Forskarbio  Dávid Juriga disputerade 2016 vid Semmelweis Universitet i Budapest, Ungern. Han har därefter arbetat som forskare vid Semmelweis Universitets institution för Biofysik och strålningsbiologi samt som gästforskare Groningens universitet innan han i september 2023 rekryterades till SweDeliver och professor Per Hanssons grupp vid Institutionen för läkemedelskemi.

Forskningsprojekt  Studie av samband mellan in vitro egenskaper hos olika subkutant administrerade peptider och deras biotillgänglighet och upptagning in vivo

Projektets syfte  Att fastställa sambandet mellan in vitro och in vivo experiment genom användning av subkutant administrerade peptider som visar lovande resultat i cancerbehandling. Genom att förstå nyckelparametrarna är också utveckling av in vitro-modellsystemet för att efterlikna fettvävnadens komplexitet i fokus för projektet.

Kontakt

Dávid Juriga, forskareDávid Juriga, forskare
Institutionen för läkemedelskemi
David.Juriga@ilk.uu.se

Anton Norberg, doktorand

Forskarbio  Anton Norberg är legitimerad apotekare och erhöll sin examen vid Uppsala universitet 2023. Sommaren 2021 genomförde Anton SweDelivers sommarforskningspraktik på förtaget APL. Efter examen arbetade han på Cytiva R&D avdelning som forskningsingenjör. Hösten 2023 rekryterades han som doktorand till Per Hanssons grupp vid institutionen för läkemedelskemi.

Forskningsprojekt  Subkutan administrering av bioläkemedel: In vitro egenskaper och biotillgänglighet och absorptionshastighet in vivo

Projektets syfte  Att öka kunskapen om faktorer som påverkar peptid- och proteinläkemedels subkutana vävnadsinteraktioner samt att utvärdera in vitro metodernas prediktiva kapacitet med avseende på absorption och biotillgänglighet av subkutant administrerade läkemedel.

Kontakt

Kontakta Anton NorbergAnton Norberg, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
Anton.Norberg@ilk.uu.se

Shahina Akter, doktorand

Forskarbio  Shahina Akter erhöll apotekarexamen vid Heinrich Heine University Düsseldorf (HHU) i Tyskland. Hon tog sin masterexamen i industriell farmaci efter att ha fokuserat sin masteruppsats på molekylära simuleringar av membran-permeabilitet. Vintern 2021/22 anslöt hon som doktorand vid Uppsala universitets forskningsmiljö inom Läkemedelsformulering.

Forskningsprojekt  Inverkan av intestinala kolloidala strukturer och självaggregering på lipidbaserade formuleringar för att förbättra peptidläkemedels biotillgänglighet.

Syfte  Att utveckla en hybrid av lågvinkelspridningsmetoder (SANS) och simuleringsmetoder i syfte att analysera komplexa intestinala kolloidala strukturer och lipidrika vattenbaserade formuleringar.

KONTAKT

Shahina Akter, SweDeliverShahina Akter, doktorand
Institutionen för farmaci
shahina.akter@farmaci.uu.se

Prosper Emeh, doktorand

Forskarbio: Prosper Emeh tog sin kandidatexamen i farmaci vid University of Nigeria, och praktiserade därefter klinisk farmaci i två år. Prosper tog sin Masterexamen i nanomedicin för läkemedelstillförsel vid Université Paris Cité, varpå han utvecklade sin masteruppsats vid Université Catholiqué du Louvain, där han studerade bruket av absorptionsförbättrare i syfte att öka absorption av oralt tillförda peptider vid inflammatorisk tarmsjukdom.

Forskningsprojekt: Effekter av makromolekylära läkemedels molekylära egenskaper samt val av absorptionsförbättrare vid oral tillförsel.

Projektets syfte: Att studera effekterna av de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos läkemedel utanför 5-regeln (bRo5) och absorptionsförbättrare i syfte att belysa deras interaktioner och samspel med gastrointestinala barriärer för ökad oral biotillgänglighet och minskad variabilitet.

KONTAKT

Prosper EmehProsper Emeh, doktorand
Institutionen för farmaci
Prosper.Emeh@farmaci.uu.se

Rebekkah Hammar, doktorand

Forskarbio: Rebekkah Hammar studerade läkemedelsvetenskap vid LMU München. Hennes kandidatuppsats (2017) fokuserade på teranostiska icke-organiska nanopartiklar. Under en utbytestermin i Umeå (2018) studerade Rebekkah mikrobiella effekter på klimatförändringar och fotokatalyserad syntes av nya antibiotika. Hon arbetade därefter med ljusaktiverade tubulinhämmare i sin masteruppsats (2020). Under sin apotekarutbildning praktiserade hon hos Roche i Regulatoriska ärenden (2021) innan hon påbörjade sin forskarutbildning inom läkemedelstillförsel med fokus på läkemedels intracellulära biotillgänglighet i tjocktarmen.

Forskningsprojekt: Betydelse av intra- och extracellulära fria läkemedelskoncentrationer i den mänskliga tjocktarmen för lokal och systemisk läkemedelsexponering.

Projektets syfte: Att skapa en fysiologisk farmakokinetisk modell (PBPK) för läkemedels biotillgänglighet i tjocktarmsmiljö genom att definiera läkemedelsdistribution i a) kolonoider och b) mikrobiotamodeller.

KONTAKT

Rebekkah Hammar, doktorand
Institutionen för farmaci
Rebekkah.Hammar@farmaci.uu.se

Xiguo He, doktorand

Forskarbio  Xiguo He erhöll sin masterexamen i farmaceutisk modellering vid Uppsala universitet, 2021. Med erfarenhet från in vitro-, in vivo- och in silico-modellering rekryterades hon som doktorand till Uppsala universitets miljö för Avancerad läkemedelsformulering med uppgiften att utveckla nanopartiklar för oral tillförsel av antibiotika. Projektet genomförs i samarbete med Uppsala Antibiotic Center.

Forskningsprojekt  En nanoteknologi-baserad läkemedelsplattform för förbättrad tarmabsorption av substanser med låg membranpermeabilitet med fokus på orala antibiotika

Projektets syfte  Att förbättra den orala biotillgängligheten av antibiotika med hjälp av nanopartiklar som är stabila i mag-tarmkanalen, effektivt löser svårlösliga antibiotika och har hög membranpermeabilitet i syfte att öka läkemedelstillförseln till blodbanan.

Kontakt

Xiguo He, SweDeliverXiguo He, doktorand
Institutionen för farmaci
Xiguo.He@farmaci.uu.se

Shakhawath Hossain, forskare

Forskarbio  Shakhawath Hossain har en doktorsexamen från University of Saskatchewan (2015) i modellering och simulering av vävnadsodlingsprocesser in vitro. Han arbetade därefter som post doc vid Mittuniversitetet (2015-2018) inom området biopolymer (cellulosa) nätverksmekanik. Han påbörjade sin tjänst som post doc vid Uppsala universitets institution för farmaci 2018 och tillträdde februari 2020 en tjänst som forskare.

Forskningsprojekt  Undersökning av oral absorption av makromolekyler med hjälp av in silico tekniker

Projektets syfte  Projektets primära syfte är att öka förståelsen för oral absorption av makromolekyler med hjälp av in silico modelleringstekniker, till exempel molekylär dynamik (MD). Övergripande forskningsfokus är var att utforska interaktionen mellan permeabilitetsförstärkare (PE) med olika komponenter i tarmvätskor och cellmembran i syfte att förstå olika permeabilitetsförstärkares förmåga att förbättra permeabiliteten hos makromolekyler genom cellmembranet. Interaktionen mellan makromolekyler är också viktig för utvecklingen av en effektiv formulering. Därför studerar vi även aggregationsbeteende hos olika peptidmolekyler med hjälp av MD-simuleringar.

KONTAKT

Shakhawath Hossain, forskareShakhawath Hossain, forskare,
Institutionen för farmaci,
Shakhawath.hossain@farmaci.uu.se

Rosita Kneiszl, doktorand

Forskarbio  Rosita Kneiszl erhöll sin masterexamen i farmaci vid Uppsala universitet 2016. Hon utförde sitt masterprojekt vid Harvard Medical School samt Brigham and Women's Hospital i Boston, hösten 2015. Efter examen var Rosita ledarskapstrainee vid en av Sveriges största apotekskedjor och arbetade som kvalitetskontrollant inom farmaci. I januari 2019 återvände Rosita till akademin för doktorandstudier vid Uppsala universitet.

Forskningsprojekt  Mekanistisk modellering av permeabilitet av peptidläkemedel

Projektets syfte  Att – via studier av interaktioner mellan orala peptidläkemedel, permeabilitetshöjare och biologiska modellmembran med hjälp av beräkningsverktyg – kvantifiera och karakterisera bindning och transport av peptidläkemedel över lipida dubbelskikt.

KONTAKT

Rosita Kneiszl, doktorand
Institutionen för farmaci
rosita.kneiszl@farmaci.uu.se

Benyamin Naranjani, doktorand

Forskarbio  Benyamin Naranjani är doktorand i forskargruppen för Läkemedelsformulering vid Uppsala universitet. Med sin bakgrund inom teknikfältet fokuserar Benyamin sin forskning på numeriska simuleringar av vätskeflöde.

Forskningsprojekt Kombinerad datamodellering på olika skalor för ökad kunskap om samspelet mellan peptidläkemedel och formulering

Projektets syfte  Att utveckla en modell för analys på olika skalor av mobilitetsdriven vätsketransport i tarmen. Metoden ska implementeras för att granska förbättringar av biologisk absorption genom sam-lokalisering med permeabilitetsförbättrare.

KONTAKT

Benyamin Naranjani, doktorand
Institutionen för farmaci
benyamin.naranjani@farmaci.uu.se

Hannah Pohlit, forskare

Forskarbio  Hannah Pohlit studerade biomedicinsk kemi vid University of Mainz innan hon utförde sitt doktorandarbete med fokus på nedbrytbara och proteinladdade poly(etylenglykol) nanotransportörer för allergiterapi. Inom ramen för sina doktorandstudier syntetiserade Hannah polymeren, formulerade nanopartiklarna och genomförde den fysiska och biologiska karakteriseringen.

Hannah flyttade till Sverige och Uppsala universitet för en kortare postdoc i Jöns Hilborns grupp vid avdelningen för polymerkemi där hon designade hydrogeler för cellkulturer. 2018 rekryterades Hannah till en tjänst som postdoktor i Maria Tenjes grupp, med fokus på tunna hydrogelmembran för cellkulturer i mikrofluidiska enheter (organ-på-chip-applikationer). Hösten 2022 anslöt Hannah Pohlit som forskare i SweDeliver och Alexandra Telekis grupp.

KONTAKT

Hannah Pohlit, forskareHannah Pohlit, forskare
Institutionen för farmaci
hannah.pohlit@farmaci.uu.se

Marco Tjakra, doktorand

Forskarbio  Marco Tjakra har studerat biomedicinsk teknik vid Chongqings universitet i Kina och erhöll sin civilingenjörsexamen 2020. Hans tidigare forskning omfattar signalvägar i den neurovaskulära enheten med koppling till hemodynamisk kraft och toxikologi. Vid Atma Jaya Catholic University of Indonesia studerade han antimikrobiella föreningar från eterisk olja i syfte att att motverka orala biofilmalstrande bakterier. Marco Tjakra erhöll 2016 en kandidatexamen i bioteknik.

Forskningsprojekt  Diffusions-, lösnings- och frisättningsmekanismer för beredningsformer som tillför läkemedel till tjocktarmen: betydelsen av tjocktarmens slemlager som barriär för läkemedelsabsorption (Projektet utförs inom ramarna för COLOTAN).

Projektets syfte  Att förbättra förståelsen av läkemedelsupplösning, diffusion och upptagning från den mänskliga tjocktarmen med fokus på tjocktarmens slemlager. Resultaten kommer att användas för att utforma beslutsscheman för läkemedelstillförsel i tjocktarmen samt förbättrade in silico modeller för läkemedelsabsorption från tjocktarmen.

KONTAKT

Marco Tjakra, doktorandMarco Tjakra, doktorand
Institutionen för farmaci
marco.tjakra@farmaci.uu.se

Mingjun Wu, doktorand

Forskarbio: Mingjun Wu erhöll sin kandidatexamen i farmaci vid Sun Yat-sen University, följt av en masterexamen i läkemedelsvetenskap vid Uppsala universitet sommaren 2022. Hon utförde sitt masterprojekt med fokus på kvalitetskontroll-variabler för 3D-printade orala beredningsformer i forskningsmiljön för Läkemedelstillförsel. Hösten 2022 rekryterades Mingjun som doktorand till samma miljö.

Forskningsprojekt: In vivo upplösning i tjocktarmen av svårlösliga läkemedelssubstanser

Projektets syfte: Projektet syftar till att öka kunskapen om i tjocktarmen av läkemedel som är svårlösliga i vatten. Den kunskap projektet genererar ska användas i syfte att utveckla fysiologiskt relevanta in silico- och in vitro-modeller för läkemedelsabsorption.

KONTAKT

Mingjun Wu, doktorandMingjun Wu, doktorand
Institutionen för farmaci
Mingjun.Wu@farmaci.uu.se

Ann-Sofie Persson, forskare

Forskarbio  Ann-Sofie Persson är apotekare och disputerad i farmaceutisk vetenskap vid Uppsala universitet. Hon är forskare i läkemedelsteknik och hennes forskningsintressen är riktade mot en ökad förståelse för och tillverkning av fasta beredningsformer.

Forskningsprojekt  Undersökning av mikrostrukturen i det adhesiva lagret hos adhesiva blandningar med hjälp av lågvinkelröntgenspridning.

Projektets syfte  Projektet är uppdelat i flera delmål med frågor om lågvinkelröntgenspridning kan användas för:

  • Att studera porositet (mikrostruktur) hos pulver.
  • Att studera storlek och form hos interpartikulära porer i en pulverbädd.
  • Att studera mikrostruktur hos adhesiva lager i en adhesiv blandning.

Dessa delmål resulterar i det slutliga syftet som är att förstå hur packningsstrukturen hos det adhesiva lagret i en adhesiv blandning för pulmonärt bruk påverkar dispergerbarheten av läkemedelspartiklar vid inhalation.

KONTAKT

Ann-Sofie Persson, ForskareAnn-Sofie Persson, Forskare
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
ann-sofie.persson@farmbio.uu.se

Maryam Tofiq, doktorand

Forskarbio  Maryam Tofiq erhöll sin masterexamen i farmaci vid Uppsala universitet och utförde sitt examensarbete inom farmakokinetik. Hon påbörjade sina doktorandstudier vid Uppsala universitet i september 2018.

Forskningsprojekt  Mikrostruktur-egenskapsrelationer hos agglomerat tillverkade genom torrgranulering.

Projektets syfte  Med fokus på hur mikrostrukturen och de mekaniska egenskaperna hos agglomerat som formats av torrgranulering kan styras med formuleringsåtgärder, är ett centralt inslag i projektet att bedöma komprimeringsmekaniken för agglomerat, samt om sådana kompressionsparametrar är tillämpbara för att förutsäga granulatens kapacitet att produceras i tablettform.

KONTAKT

Maryam Tofiq, doktorand
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
maryam.tofiq@farmbio.uu.se

Anna Simonsson, doktorand

Forskarbio  Anna Simonsson är apotekare och erhöll sin magisterexamen i farmaci från Uppsala 2015. Anna skrev sin masteruppsats i farmakognosi vid School of pharmacy i London och har arbetat som apotekschef i både Norge och Sverige. I oktober 2020 tillträdde Anna en doktorandtjänst vid forskargruppen i farmaceutik vid Uppsala universitet.

Forskningsprojekt  Blend state-blend property relationships of adhesive mixtures for inhalation powders.

Aim. The aim of the project is to investigate effect of carrier morphology on blend state-blend dispersibility relationships. The aim is further to investigate the role of the mixing process for blend state and blend state-blend dispersibility relationships. Finally, the possibility to develop screening methods for assessing dispersibility and segregation will be explored.

Contact

Anna Simonsson, PhD student
Department of Pharmaceutical Biosciences
anna.simonsson@farmbio.uu.se

Marilena Marinaki, doktorand

Forskarbio  Marilena Marinaki har en examen i miljöteknik från Kretas tekniska universitet. Efter studierna arbetade hon som forskningsassistent vid institutionen för materialvetenskap vid Uppsala universitet. I december 2020 anslöt Marilena som doktorand till forskargruppen Galenisk farmai vid Uppsala universitet.

Forskningsprojekt  Förståelse av kompressions- och dekompressionscykeln för tryckformning av agglomerat

Projektets syfte  Att ge förståelse i partikelskalan av de processer som styr struktur och egenskaper hos granulat som formas genom applicering och efterföljande avlägsnande av tryck. Vårt mål är att först utveckla protokoll för analytisk pulverkomprimering med fokus på lossningssteget och därefter utveckla kontaktmodeller och modelleringsprocedurer som möjliggör simulering av hela lastnings- och lossningscykeln i partikelskalan. Resultatet förväntas ge nya insikter i tryckformning av granulat med särskilt fokus på sofistikerade metoder för kompressionsanalys och ny metodik för simulering av pulverkompression vid höga relativa densiteter.

KONTAkT

Marilena Marinaki, doktorand
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
marilena.marinaki@farmbio.uu.se

Mayura Talwelkar Shimpi, postdoktor

Forskarbio Mayura Talwelkar Shimpi är forskare med erfarenhet av kristallteknik av olika organiska molekyler med experimentella och beräkningsmetoder. Hon utförde sina doktorandstudier vid Luleå tekniska universitet i området tillämpad fysik, innan hon rekryterades som postdoktor till Professor Anja-Verena Mudrings forskargrupp. I oktober 2022 anslöt Mayura Talwelkar Shimpi till SweDeliver och Professor Göran Frennings forskargrupp inom Farmaceutisk fysik.

Forskningsprojekt Förbättrade spraytorkade formuleringar av inhalerade läkemedel.

Projektets syfte  Spraytorkning är en flexibel enstegs-teknik för beredning av mikronstora partiklar lämpliga för inandning. Med lämpliga bearbetningsparametrar och hjälpämnen är spraytorkning skonsamt nog för att bevara den biologiska aktiviteten hos peptider, oligonukleotider och andra biologiska ämnen. Spraytorkade partiklar kan användas i bärarfria formuleringar, vilket kan möjliggöra att högre doser av aktiva farmaceutiska ingredienser (API) kan tillföras lungan.

Vårt övergripande mål är att ge solid vetenskaplig kunskap om aspekter av spraytorkade formuleringar av inhalerade läkemedel som på sikt ska möjliggöra utveckling av förbättrade spraytorkade formuleringar. I fokus är att undersöka potentialen hos "nya" hjälpämnen för att uppnå fysiokemisk stabilitet för en mångfald API-modaliteter, inklusive små molekyler och stora biologiska molekyler.

KONTAKT

Mayura Talwelkar Shimpi, postdoktorMayura Talwelkar Shimpi, postdoktor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
mayura.talwelkarshimpi@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-11-23