Parenteral läkemedelstillförsel

Administrering av läkemedel genom injektion i fettvävnaden under huden (subkutan injektion) används ofta i klinisk medicin. Det är den vanligaste administreringen för biomolekylära läkemedel med begränsad oral biotillgänglighet och för behandlingar som kräver kontinuerlig och robust tillförsel vid låg dosering.

Exempel på sådana föreningar är insulin, tillväxthormoner och vacciner. I slutändan bör de utvecklade produkterna vara så användarvänliga att de kan administreras av patienterna själva. För att nå dit måste dock ett antal utmaningar inom läkemedelstillförsel övervinnas.

De kunskapsluckor SweDeliver har identifierat inom subkutana formuleringar avser självorganisering av amfifila molekyler och peptider i läkemedelsformuleringar, såväl som bedömning av formuleringsprestanda vid subkutan administrering. SweDelivers arbetspaket för Parenteral läkemedelstillförsel utnyttjar den vetenskapliga expertis om självaggregering och molekylära interaktioner som finns vid forskningsmiljön Farmaceutisk fysikalisk kemi vid Uppsala universitet.

forskning om parenteral läkemedelstillförsel

AMFIFILA EGENSKAPER HOS LÄKEMEDELSMOLEKYLER

Amfifila läkemedelsmolekyler är aktiva substanser i många av de mediciner som används för att behandla vanliga sjukdomar som cancer, depression och högt blodtryck. Många av dem är mycket giftiga och det är komplicerat att säkerställa att en optimal dos tillförs målorganet utan systemisk spridning. Otillräcklig kunskap om läkemedlens självaggregering är en förbisedd faktor som bidrar till att många läkemedelskandidater utesluts i ett tidigt skede av utvecklingsfasen.

I det här projektet använder vi en kombination av kraftfulla experimentella metoder och teoretiska modelleringsmetoder i syfte att tillgängliggöra information om amfifila egenskaper hos små läkemedelsmolekyler. Vårt mål är att åstadkomma en bas för utveckling av nya och förbättrade system för läkemedelstillförsel utifrån en grundläggande förståelse för deras självaggregerande egenskaper i lösningar och polymergeler, liksom deras interaktion med lipider, ytaktiva ämnen och proteiner.

PRESTANDABEDÖMNING AV FORMULERINGAR

I ett projekt utvecklar och studerar vi en ny in vitro metod för modellering av beteendet hos läkemedel som administreras subkutant. Genom att konstruera en fysiologiskt realistisk modell av den extracellulära matrisen kommer vi att efterlikna det som sker med olika typer av läkemedelsformuleringar efter administrering i människokroppen. I ett annat projekt undersöker vi hur aktiva farmaceutiska ingredienser och hjälpämnen i subkutant administrerade läkemedelsformuleringar interagerar med komponenterna i den extracellulära matrisen.

Syftet med båda dessa projekt är att underlätta utveckling av formuleringar med hög biotillgänglighet i den aktiva läkemedelsingrediensen och liten variation mellan patienter, detta med särskilt fokus på läkemedelsprodukter baserade på biomakromolekyler.

Läs om Projekt i arbetspaket Parenteral läkemedelstillförsel