Pulmonär läkemedelstillförsel

Pulmonär läkemedelstillförsel är nödvändig för lokal administrering av läkemedel till lungan för att behandla eller förhindra sjukdomar såsom astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom och cystisk fibros. Denna administreringsväg är också användbar för systemisk administrering och har potential för tillförsel av biofarmaceutika såsom insulin, vacciner och tillväxthormoner.

SweDeliver fokuserar på att öka kunskapen om hur nya hjälpämnen kan öka stabilitet och prestanda för inhalationspulver tillverkade genom spraytorkning samt pulvermekanik hos adhesiva blandningar avsedda för inhalation. Vårt arbetspaket för pulmonär läkemedelstillförsel bygger på den starka vetenskapliga kompetens kring partikelegenskaper som finns vid Uppsala universitets forskningsmiljö för farmaceutisk teknik och farmaceutisk fysik.

Pulmonär läkemedelstillförsel i SweDeliver

FÖRBÄTTRAD STABILITET OCH PRESTANDA FÖR INHALATIONSPULVER FRAMSTÄLLDA GENOM SPRAYTORKNING

En mångsidig formuleringsplattform behövs för att omvandla nya farmakologiskt aktiva molekyler, ofta av biologiskt ursprung, till säkra och effektiva inhalationsläkemedel. Spraytorkning är en lovande teknik som i ett enda steg omvandlar en lösning eller suspension av den aktiva molekylen och ett eller flera hjälpämnen till torra partiklar lämpliga för inhalation.

Även om tekniken är skonsam nog för att bibehålla den biologiska aktiviteten hos makromolekyler, är de partiklar som bildas i allmänhet känsliga. Det övergripande syftet med detta projekt är att använda nya hjälpämnen för att förbättra fysikalisk och kemisk stabilitet hos inhalationspulver, liksom deras förmåga att bilda aerosoler..

PULVERMEKANIK HOS ADHESIVA BLANDNINGAR

En utmaning vid formulering av torra pulver för tillförsel till lungorna är att den lilla partikelstorlek (<5 µm) som krävs för tillförsel långt ner i lungorna kan resultera i ett starkt kohesivt pulver som är komplicerat att hantera under tillverkning liksom att dispergera i samband med administrering, såvida inte speciella åtgärder vidtas. Den vanligaste åtgärden är att formulera det torra pulvret som en adhesiv blandning, i vilken de mikroniserade läkemedelspartiklarna binds till betydligt större bärarpartiklar som används för att ge pulvret önskad flytförmåga och dispergerbarhet.

Syftet med projektet är att bidra med grundläggande kunskap om de faktorer som styr pulvermekanik i sådana adhesiva blandningar. För detta ändamål kompletterar vi experimentella studier av noggrant utformade modellsystem med partikeldynamik och flerskaliga modelleringsmetoder.

Läs om Projekt i arbetspaket Pulmonär läkemedelstillförsel

Senast uppdaterad: 2023-11-16