Möt våra partners: Ultimovacs

2022-04-12

Ultimovacs är ett norskt läkemedelsföretag med fokus på utveckling av nya immunterapier mot cancer. I företagets portfölj ryms bland annat UV1 – ett potentiellt peptidbaserat vaccin, såväl som företagets egenutvecklade TET-plattform.

Ultimovacs logo

Sedan starten i Oslo 2011 arbetar Ultimovacs med den uttalade målsättningen att bli ledande inom utveckling av immunstimulerande vacciner för behandling av en rad cancersjukdomar. Med bas i preklinisk och klinisk forskning inom immunterapi vid Oslo Universitetssjukhus har företaget utvecklat UV1, en läkemedelskandidat som utnyttjar den höga förekomsten av humant telomeras i syfte att möjliggöra effektiv behandling under de dynamiska stadierna av tumörens tillväxt och dess mikromiljö.

Parallellt förbereder Ultimovacs utveckling av nya vaccinprodukter med utgångspunkt i företagets egenutvecklade och patentskyddade Tetanus-Epitope Targeting-plattform som kombinerar antigener och vaccinadjuvans i samma molekyl.

Vi fick en pratstund med Harsha Madapura, senior forskare, och Roald Skurtveit, produktutvecklingschef vid Ultimovacs, och ställde frågan varför ett Oslobaserat företag – om än med filial i Uppsala – valt att engagera sig i ett svenskt kompetenscenter?

– Ultimovacs har positiva erfarenheter av samarbeten i internationella konsortier som förenar akademi och företag i skilda storleker. Det ökar vårt utrymme att stärka vår kompetens kring Forsknings- och Utvecklings-relaterade utmaningar inom vårt område – framför allt via samverkan med partners som har teknisk expertis och kapacitet som annars är utom räckhåll för små och medelstora företag. Förhoppningsvis tillför vi i vår tur kunskap och utbildningsrelaterade värden inom immunonkologi.

Harsha Madapura, senior forskare
Harsha Madapura, senior forskare

Att vi engagerat oss i just SweDeliver beror dels på konsortiets fokus på system för tillförsel av biologiska substanser, vilket är högrelevant inom vårt område. Dels borgar partnerkonstellationen och den forskningsinfrastruktur de representerar för en unik position längs frontlinjen av formuleringsforskning. Att Sverige dessutom har en stark position inom läkemedelsforskning och -utveckling med akademiska institut och internationella läkemedelsbolag, gör SweDeliver till ett mycket attraktivt konsortium för oss att delta i sett till kunskapsutveckling inom just formulering och tillförsel av läkemedel.

Vilka värden tillför Ultimovacs engagemang i SweDeliver er verksamhet?

– Framför allt breddar vi våra nätverk och vår kunskap om nya teknologier och syntetiska forskningsmodeller, vilka möjliggör för oss att få fram data i sammanhang som vi kanske annars inte förmått närma oss. Ökad kunskap om de farmakologiska egenskaperna hos molekylerna vi arbetar med är centrala för vår verksamhet och stärker vår kapacitet att göra kunskapsbaserade vägval.

Sara Mangsbo är innovationschef vid Ultimovacs, forskningsledare vid Uppsala universitet och ansvarig för SweDelivers arbetspaket för utbildning och karriärutveckling. Genererar den kontaktytan ytterligare synergieffekter?

Roald Skurtveit, produktutvecklingschef
Roald Skurtveit, produktutvecklingschef

– Sara leder arbetspaketet i egenskap av forskare vid Uppsala universitet, och det är ett utmärkt initiativ som stärker kunskapsutbytet mellan industri och akademin. Just utbildning och karriärutveckling är oerhört relevant för både samhälle och industri, då ny kompetens är oumbärligt vid utveckling avhållbara och framgångsrika företag. Därför ser vi detta paket som en central del av SweDeliver och är naturligtvis glada över att Sara har förtroendet att leda arbetet tillsammans med Susanne Bredenberg, UU innovation, och Andreas Hugerth, Ferring Pharmaceuticals.

Sommaren 2021 var Ultimovacs värd för SweDeliver-praktikanten Shengtao Yu som i sex veckor tog aktiv del i ett av era forskningsprojekt, hur beskriver ni den erfarenheten?

– Vårt forskarteam introducerade Shengtao i laboratorietekniker med vilka han kunde studera antikropp-peptidbindningar via ELISA-analyser. Shengtao arbetade även med experimentella data för att tolka resultatet, och fick dessutom sätta sig in i och diskutera grundläggande immunologi och biokemi, vilket ligger vid sidan av hans masterutbildning. Vi hoppas att praktiken gav Shengtao insikt i de processer som involverar identifiering och optimering av läkemedelskandidater, och ser för egen del fram emot att ta emot flera praktikanter när möjlighet ges.

Vaccin mot cancer är ett fält i snabb utveckling. Vad kan vi förvänta oss på sikt?

– Med ökad kunskap om modeller, mättekniker och de faktorer som påverkar läkemedelstillförsel, samt hur det påverkar det immunologiska gensvaret, öppnar vi dörrarna för än mer framgångsrik utveckling av kandidater och, på sikt, produkter med optimerad klinisk effekt för patienten. Den senaste tidens framgångar med covid-vacciner har förnyat intresset för cancervacciner, och det är rimligt att både cancervacciner och profylaktisk cancervaccination snart är tillgängliga på marknaden. Ur ett något snävare perspektiv kan vi också hoppas att lärdomarna från formuleringsutvecklingen av mRNA-basvacciner kan appliceras på Ultimovacs fokusområde peptidbaserade vacciner.

FAKTA ULTIMOVACS AB

  • Har sitt huvudkontor i Oslo Cancer Cluster Innovation Park i Oslo, Norge, samt kontor i Uppsala, Sverige.
  • Är noterat på Oslo Börs i Norge.

MER INFORMATION

KONTAKT

Harsha Madapura
Senior forskare
harsha.madapura@ultimovacs.com

Roald Skurtveit
Produktutvecklingschef
roald.skurtveit@ultimovacs.com

text: Magnus Alsne, foto: Ultimovacs AB

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16