Möt våra partners: Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL)

2023-05-30

Apotek Produktion & Laboratorier AB är företaget som ställer upp där behoven är som störst: Som en av Europas ledande tillverkare av extemporeläkemedel individanpassar de mediciner och tekniska hjälpmedel för vårdtagare med unika behov. Vi fick en pratstund med Christina Holmberg, en av två chefer vid APL:s avdelning för Farmaceutisk utveckling, om ett arbete som bidrar till både överlevnad och ökad livskvalitet.

Apotek Produktion & Laboratorier AB logo

Apotek Produktion & Laboratorier AB kan vid första anblick synas vara ett udda ess i SweDelivers industriella nätverk. Det statligt ägda företaget med knappt 600 medarbetare vid fyra produktionsanläggningar har i uppdrag att kliva in där vårdtagare inte kan behandlas med de läkemedel marknaden tillhandahåller. Sedan starten under det tidiga 1970-talet har såväl svårt sjuka barn som överkänsliga vuxna hjälpts till både fler och bättre levnadsår.

– Vårt arbete tar ofta avstamp i individuella behov, men när vi väl utvecklat en produkt som fungerar för den enskilde vårdtagaren växer normalt efterfrågan. Det innebär att många av våra läkemedelsformuleringar får fortsatt existens och att vi skalar upp produktionen för framtida lagerhållning. Utöver vårt samhällsuppdrag tillhör vi de främsta kontraktstillverkarna inom Skandinavisk Life Science och levererar produkter och tjänster till kunder i både Sverige och utomlands.

Hur hamnade statliga APL i ett industriellt nätverk?
– Oavsett ägandeform så arbetar vi med alla med närliggande utmaningar, och då vi fick frågan om att ansluta APL till det som skulle bli Swedish Drug Delivery Forum – och idag är SweDeliver – vill jag minnas att vi fattade beslutet i princip på stående fot. Fungerande läkemedelsformuleringar är ett stort, komplext och livsviktigt område, och det är absolut nödvändigt att vi samarbetar och lär av varandra om vi ska uppfylla vårt uppdrag.

Hur ser ert engagemang i SweDeliver ut?
– Vi prioriterar att i möjligaste mån delta vid sammankomster och kunskapsutbyten. Vi lägger också stor vikt vid att bidra till kompetensförsörjning och var sommaren 2021 värd för sommarpraktikanten Anton Norberg som utvecklade alternativa formuleringar för en av våra produkter. Det var en både inspirerande och värdefull erfarenhet och vår ambition är att redan nästa sommar ta emot en ny praktikant inom ramarna för SweDeliver.

Hur skulle du sammanfatta nätverket SweDeliver?
– Öppet och prestigelöst. Vid varje mötesplats delas det lika frikostigt med kompetenser som det är tillåtet att reflektera och ställa frågor utan att bekymra sig om kontexten. Det medför i sin tur att vi får insyn i pågående initiativ inom läkemedelsvärlden där vi kan bidra med vår kunskap – och vice versa, vilket kan generera stora värden.

Christina Holmberg, APL
Christina Holmberg, APL

Vad kan det tillföra APL:s verksamhet rent praktiskt?
– Via SweDeliver har vi till exempel blivit introducerade i ett projekt vid Uppsala universitet med fokus på 3D-skrivare som anpassar läkemedel för svårt sjuka barn. Nyligen var vi värd för masterstudenten Nani Aro från Uppsala som i sitt examensarbete skapade prototyper till beredningar, vilka på sikt kan bli mycket värdefulla för projektet, och vi ser nu över våra möjligheter att bistå i att lyfta de framsteg forskarteamet gjort till samhällsnivå.

Vilken ytterligare utvecklingspotential ser du för SweDeliver?
– Möjligen kan kunskapsflödet inom nätverket bli än mer effektivt. Spontant tänker jag korta, gärna digitala workshops med fokus på specifika problemformuleringar. Med tidsbegränsat format och lösningsorienterade samtal som vi kan föra öppet utan att tangera företagshemligheter borde det bli attraktiva arenor som är enkla att prioritera.

Och hur kan APL utveckla sitt engagemang i SweDeliver?
– Framför allt kan vi förbättra hur vi tar del av alla de möjligheter som ryms inom centret. Till exempel genom att skapa tydligare framförhållning och rutiner för att ta emot just examensarbetare och sommarpraktikanter – vi inser ju alla hur värdefullt det är för såväl pågående verksamhet som framtida kompetensförsörjning.

FAKTA

  • Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL, är ett statligt ägt företag som vid fyra produktionsanläggningar utvecklar, analyserar och producerar medicinska produkter som förbättrar och räddar liv.
  • APL tillhör Europas ledande tillverkare av extemporeläkemedel och lagerberedningar.
  • Den 14 april 2023 beslutade riksdagen att utöka omfattningen av APL:s samhällsuppdrag till att kunna upprätthålla verksamhet under fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig.
  • APL är en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrin och utvecklar och tillverkar läkemedel åt både svenska och utländska kunder.

MER INFORMATION

KONTAKT

Christina Holmberg, ChefChristina Holmberg, Chef
Farmaceutisk utveckling, APL
Christina.Holmberg@apl.se

text: Magnus Alsne, foto: privat

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16