SweDelivers Vetenskapliga råd identifierar stor potential

2020-11-06

– Vårt vetenskapliga råd konstaterade att SweDeliver utvecklas i rätt riktning och att vi tillhandahåller ett unikt ekosystem med goda förutsättningar att överträffa behoven hos alla involverade", säger centrumledare Christel Bergström.

SweDeliver Vetenskapliga råd sammanträdde för första gången i september. På grund av av rådande pandemi genomfördes mötet online där centrets rådgivare under två dagar träffade SweDelivers ledning, styrelse, ledarna för de fyra arbetspaketen och industripartners för djupgående diskussioner.

– Vi fokuserade på SweDelivers vetenskapliga utveckling och dedikerade en heldag åt presentationer av vårt forskningsprogram samt framstegsrapporter från våra olika projekt. Rådet bedömde att kvaliteten på forskningen håller mycket hög internationell och konkurrenskraftig kvalitet, och är flera fall enastående, säger Christel Bergström, professor i professor i molekylär galenisk farmaci och centrumledare.

Christel Bergström, centrumledare, SweDeliver
Christel Bergström, centrumledare, SweDeliver

De grundläggande, tvärgående aspekterna av att fokusera på biologiska läkemedel, högkvalitativ bildbehandling och datasimulering konstaterades särskilja SweDeliver från motsvarande program i andra länder. Ledarna för arbetspaketen bedömdes ha utmärkta meritlistor inom sina forskningsområden vilket bidrar till att stärka forskningsprogrammets trovärdighet. Det Vetenskapliga rådet identifierade även stor potential i interaktionen mellan arbetspaketen för att ytterligare stärka centret.

–  Vi hade en mycket konstruktiv diskussion om hur vi kan stödja och stimulera sådana aktiviteter ytterligare. Att ha co-handledare från industrin och uppmuntra deras direkta engagemang i projekten är en framgångsfaktor. Rådet uttryckte även entusiasm över att få följa vårt forskningsprogram de kommande åren och se hur de olika projekten blir allt mer translationella och för att kontinuerligt tillhandahålla applicerbara lösningar för tillförsel, säger Christel Bergström.

Ytterligare en styrka som tillskrivs SweDeliver är arbetspaketet utbildning och karriärutveckling. Rådet bedömde att paketet var skräddarsytt för att ge centrets doktorander och postdocs de färdigheter de behöver för att bli än mer attraktiva inom svensk och nordisk Life Science. Rådet framhöll även det stora engagemang centrets industripartners visar på alla nivåer i SweDeliver, en tillgång som förväntas ge både direkta och indirekta avanser för centrets industripartners.

– Vårt Vetenskapliga råd sammanfattade sina intryck med att SweDeliver utvecklas i rätt riktning. De bedömde även att vårt forskningsprogram är spännande med internationell konkurrenskraft och att centret tillhandahåller ett unikt ekosystem med goda förutsättningar till framgångar som kan överträffa behoven hos alla involverade, konstaterar Christel Bergström.

Mer information

Det här är  SweDelivers Vetenskapliga råd

kontakt

Contact Center directorCentrumledare
Professor Christel Bergström,
Institutionen för farmaci, Uppsala universitet

Foto: Mikael Wallerstedt, Matton

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16