Om diabetes

Leende, ung flicka i röda fotbollskläder sitter framför blå, kurvad linje

Vad är diabetes?

Diabetes skördar många människors liv varje år och är ett av världens största hälsoproblem.

Diabetes mellitus förekommer i alla åldrar och påverkar ofta i hög grad individens vardag och förväntade livslängd. I Sverige har ca 500 000 människor diabetes.

Diabetes är en komplex sjukdom som kännetecknas av höga blodsockernivåer till följd av otillräcklig produktion av det blodsockersänkande hormonet insulin. Insulin kan enbart produceras av en enda celltyp – betacellen - vilken återfinns i de langerhanska cellöarna i bukspottkörteln. Sjukdomen är kronisk.

Man brukar skilja på olika diabetesformer, där de två vanligaste är typ 1- och typ 2-diabetes, vilka har skilda förlopp.

  • Vid typ 1-diabetes förstörs de insulinproducerande cellerna av kroppens eget immunsystem, vilket leder till insulinbrist. Insulin måste då istället tillföras genom injektioner eller insulinpump hela livet.
  • Vid typ 2-diabetes föreligger en okänslighet för insulin i kroppens vävnader i kombination med otillräcklig förmåga att öka insulinproduktionen. Följdeffekten blir ett ofullständigt upptag av socker i kroppens vävnader med högt blodsocker som följd. Typ 2-diabetes förekommer ofta tillsammans med högt blodtryck, höga blodfetter och övervikt.

De två typerna av diabetes måste behandlas olika.

Varför är det viktigt att bekämpa diabetes?

Idag lever mer än 425 miljoner människor med diabetes och antalet beräknas öka till 629 miljoner år 2045. Diabetes leder ofta till flera allvarliga följdsjukdomar och för tidig död.

Följdsjukdomar leder till nedsatt livskvalitet för individer, en stor belastning för hälso- och sjukvård samt stora samhällskostnader. Idag står diabetesvården för sju procent av den totala vårdbudgeten i Sverige.

Hur ska vi bidra till att bekämpa diabetes?

Uppsala diabetescentrum bildades 2020. Vår ambition är att vi inom en tioårsperiod ska vara en dynamisk mötesplats och ett internationellt ledande kompetensforum. Vi tar ett nationellt och internationellt ansvar inom diabetes genom utbildning, forskning, innovation och samhällsdialog.

Målet är att UDC bidrar till att minska antalet människor som drabbas av sjukdomen, förbättrar behandlingar, minimerar komplikationer och bidrar till att samhällets begränsade resurser används på ett optimalt sätt.

I Uppsala finns en unik tvärsektoriell kompetens i diabetesforskning, ända nerifrån cellnivå upp till samhällsnivå. UDC samlar de kompetenserna och ger synergieffekter i en för mänskligheten mycket angelägen och brådskande fråga.

Genom att UDC katalyserar samarbete och samverkan mellan forskare från olika discipliner i Uppsala kan idéer utvecklas till handling. Det kan ske i nära samarbete med patientföreningar, myndigheter, sjukvård, forskare från andra universitet, näringsliv eller innovationssystem och på så sätt komma nära de som behöver kunskapen som bäst.

Senast uppdaterad: 2022-01-12