​Utveckling och bedömning av genomförbarhet och acceptans hos en intervention för blivande föräldrar med förlossningsrädsla.

Huvudhandledare: Margareta Johansson 
Bihandledare: Helena W Henriksson, Joanne Woodford och Michael Wells

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har en kandidatexamen i omvårdnad och specialistutbildning i reproduktiv och perinatal hälsa som leg barnmorska och en masterutbildning i psykiatrisk omvårdnad med inriktning perinatal psykiatri. Jag har också en basutbildning i psykoterapeutisk metod.

Varför ansökte du till WOMHERs tvärvetenskapliga forskarskola?
Jag sökte ett doktorandprojekt som utgick från mina egna intressen i reproduktiv och perinatal hälsa och mental hälsa hos kvinnor i reproduktiv ålder. För mig har det varit naturligt att samverka mellan professioner och specialiteter för att få en djupare förståelse och ökad kunskap om hur den mentala hälsan kan påverkas för kvinnor under den perinatala perioden. Att forska om förlossningsrädsla och hur man stödjer blivande föräldrar i tidigt föräldraskap gör det möjligt för mig att kombinera mina intressen i reproduktiv hälsa och psykiatri och det känns spännande att få göra det från ett tvärvetenskapligt perspektiv med fokus på mental hälsa. Att forska inom en forskarskola gör det möjligt att tidigt under utbildningen ha tillgång till andra doktorander och forskare och kunna dela kunskap och erfarenheter med.

Berätta mer om ditt forskningsprojekt?
Tiden för barnafödandet är omvälvande för föräldrar där upplevelse av förlossningsrädsla är vanligt förekommande. Ungefär 20% av gravida kvinnor och 14 % av blivande fäder upplever en mer uttalad förlossningsrädsla. Psykologisk stress såsom upplevelse av förlossningsrädsla hos föräldrar kan ha en negativ inverkan på deras egen mentala hälsa och deras barns kognitiva utveckling. Under barnafödandet har partnern upplevt svårigheter att ge stöd till kvinnan och har saknat stöd i sin roll som blivande förälder. Det är därför viktigt att fastställa vilket stöd som ökar föräldrars egen möjlighet att hantera barnafödandet och det tidiga föräldraskapet och att stöd erbjuds till båda föräldrarna oavsett genus.

Målet med forskningsprojektet är därför att utveckla samt bedöma genomförbarheten och acceptansen av en intervention för blivande föräldrar med förlossningsrädsla. Forskningen består av två faser: I) Interventionsutveckling och II) Pilottest för att undersöka genomförbarheten av interventionen baserat på the MRC Complex Interventions Framework.

Via frågeformulär och djupintervjuer kommer vi först att utröna föräldrars stödbehov, vilket stöd som föredras samt hinder och gynnsamma faktorer för blivande föräldrar att efterfråga stöd. Utifrån informationen vi får från första studien som pågår nu så kommer vi att utveckla en intervention i samarbete med föräldrar samt hälso- och sjukvårdspersonal. Sedan ska genomförbarheten av den nya interventionen studeras samt acceptansen av interventionen utifrån föräldrarnas samt hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv.

Vad hoppas du att effekten av detta projekt ska bli?
Detta forskningsprojekt kan bidra med evidensbaserad kunskap om hur hälso- och sjukvården kan stödja blivande föräldrar med förlossningsrädsla för att få en bra start som nyblivna föräldrar. Resultatet från detta projekt kommer att öka kunskapen om förlossningsrädsla hos blivande och nyblivna föräldrar ur ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv. Unikt med denna studie är att förlossningsrädsla kommer att belysas ur båda föräldrarnas perspektiv oavsett genustillhörighet. Resultat av detta projekt kommer att ligga till grund för en klinisk komplex intervention för förlossningsrädda blivande föräldrar. En effektiv och tillgänglig intervention kan ha potential att markant reducera det känslomässiga lidandet hos föräldrar, deras spädbarn, övriga familjemedlemmar och samhället i stort. Vidare finns en potential att förbättra relationen mellan föräldrar och deras barn samt minska upplevd förlossningsrädsla.  För att gynna en hälsosam övergång in i föräldraskapet så är det viktigt att professionellt stöd erbjuds till båda föräldrarna oavsett genus och att gynna medförälderns delaktighet under graviditet, förlossning och tidigt föräldraskap.

Övrig information, referenser och länkar
Läs mer om vår första delstudie i projektet på vår hemsida, eller skicka ett mail om du vill veta mer. 
www.forlossningsradsla.com
https://www.facebook.com/forlossningsradsla
carita.nordin_remberger@kbh.uu.se

Carita Nordin-Remberger

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
carita.nordin_remberger[AT-tecken]kbh.uu.se
Senast uppdaterad: 2023-10-24