Reproduktivt beslutsfattande vid ägg- och embryodonation i Sverige

Huvudhandledare: Ulrika Dahl 
Bihandledare: Evangelia Elenis

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har en masterexamen i genusvetenskap; magisterexamen i global hälsa

Varför ansökte du till WOMHERs tvärvetenskapliga forskarskola?
Jag har sedan min grundutbildning ett brett intresse för frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR-frågor) samt frågor om bioetik och makt i relation till utfall i hälsa. Särskilt intresserar jag mig för hur kulturella förståelser av kön, kropp och reproduktion påverkar medicinska praktiker och behandlingar, samt vad kvalitativa metoder kan bidra med inom hälsovetenskaper. Att söka till WOMHER var ett självklart val då jag gärna vill bidra till ökad tvärvetenskaplighet inom studier som rör kön, reproduktion och hälsa.

Berätta mer om ditt forskningsprojekt?
För min avhandling undersöker jag beslutsfattande, makt och egenmakt inom assisterad befruktning med donerade ägg och embryon, där bio-politik och kritiska släktskapsstudier används för att undersöka förståelser av queer assisterad reproduktion inom fertilitetsmedicin. Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt och använder en kombination av kvalitativa metoder, såsom deltagande observation, intervjuer och policyanalys, med fokus på en samtida svensk kontext.

Vad hoppas du att effekten av detta projekt ska bli?
Min förhoppning är att bidra med en ökad förståelse kring hur politiska beslut, medicinska praktiker och kulturella antaganden om släktskap och kön påverkar varandra, samt hur familjers och individers möjligheter till reproduktivt självbestämmande påverkar livsvillkor och hälsa.

Övrig information, referenser och länkar
Forskningsprojektet är placerat på Centrum för genusvetenskap, Uppsala Universitet. Det är affilierat med det forte-finansierade projetktet project ”Scandinavian Border Crossings: Race and Nation in Queer Assisted Reproduction”: https://gender.uu.se/news/news/a-new-research-project-at-the-centre

Jag är också sedan mars 2022 en av tidskriften lambda nordicas recensionsredaktörer. Du når dem på bookreviews@lambdanordica.com

Senast uppdaterad: 2022-05-11