CONNECTED – ett projekt om att vara förälder och ha cancer och hur det påverkar föräldraskap, familjeliv och psykiskt mående

Huvudhandledare: Anna Wikman 
Bihandledare: Lisa Ljungman, Renita Sörensdotter, Pia Enebrink och Karin Glimskär Stålberg

Vad har du för utbildningsbakgrund? 
Jag har en kandidatexamen i beteendevetenskap med inriktning socialpsykologi och en masterexamen i sociologi med inriktning mot hälsa. Jag har även studerat genus- och hälsovetenskap.

Varför ansökte du till WOMHERs tvärvetenskapliga forskarskola?
Jag hittade projektet när jag letade doktorandtjänster och tyckte att tanken med ett interdisciplinärt projekt var lockande. Dessutom fokuserade det på kvinnors psykiska hälsa vilket är något jag tycker är viktigt. Mitt projekt ger mig möjlighet att kombinera alla mina forskningsintressen och är även kliniskt förankrat. Att vara en del av en forskarskola kändes också som ett bra sätt att knyta band med och lära sig av andra doktorander och forskare.

Berätta mer om ditt forskningsprojekt?
I Sverige diagnostiseras fler än 60 000 personer med cancer varje år och många dessa har barn under 18 år. Att drabbas av cancer innebär stora praktiska, sociala och känslomässiga påfrestningar och att samtidigt vara förälder kan göra dessa utmaningar än större. Föräldrar med cancer har en allvarlig sjukdom, samtidigt som de behöver tillgodose sina barns behov. Tidigare forskning har visat att föräldraskapet kan bli en källa till stress, där föräldrar som drabbats av cancer beskriver svårigheter i att kommunicera med barnen om sjukdomen och oro för barnens mående. Ökad kunskap om vilka skydds- och riskfaktorer som påverkar föräldrars mående behövs för att kunna underlätta för föräldrar med cancer och deras familjer.

Målet med mitt projekt är att få förbättrad kunskap om de praktiska, sociala och emotionella påfrestningar som en cancersjukdom kan innebära och därigenom också få insikt i vad för typ av emotionellt och praktiskt stöd som behövs och efterfrågas av föräldrar som drabbas av cancer. Denna kunskap kommer vi att använda för att utveckla ett psykosocialt stödprogram för att stödja och stärka föräldrars förmåga att hantera emotionella påfrestningar kopplat till cancer och föräldraskap. Just nu genomför jag två studier: en systematisk översikt över tidigare interventioner för föräldrar med cancer, samt en intervjustudie där jag har intervjuat föräldrar med cancer. Till hösten (2022) kommer vi att påbörja en longitudinell enkätstudie med fokus på föräldraskap, familjeliv och mående där vi kommer följa personer som nyligen diagnostiserats med cancer över tid. Vi samarbetar även med en grupp föräldrar med cancer som är våra forskningspartners i mitt projekt. De ger oss värdefull input och feedback genom hela projektets gång.

Vad hoppas du att effekten av detta projekt ska bli?
Jag hoppas att den kunskap som mitt projekt genererar kan användas för att göra cancerresan lite enklare för föräldrar med cancer och deras familjer. Det ultimata målet vore att utvärdera interventionen vi tar fram med goda resultat och implementera den i den vanliga cancervården.

Övrig information, referenser och länkar
Läs mer om projektet och vad vi gör just nu på vår hemsida, eller skicka ett mail! 
www.connectedprojektet.com
https://www.facebook.com/connectedprojektet
maria.romare.strandh@kbh.uu.se

Maria Romare Strandh

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Reproduktiv hälsa

E-post:
maria.romare.strandh[AT-tecken]uu.se
Senast uppdaterad: 2022-04-27